ภาระงานวิเทศสัมพันธ์

เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

ภาระงานงานวิเทศสัมพันธ์

๑. การส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการรับทุนศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การศึกษาต่อและการวิจัยจากต่างประเทศ เป็นความรับผิดชอบของงานวิเทศสัมพันธ์

๒. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทั่วไป เป็นความรับผิดชอบของงานวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ ควรจะมีการทำวีดีทัศน์เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยแก่ชาวต่างประชาติ หรืออาคันตุกะที่มาเยือน พร้อมทั้งช่องทางอื่นๆเช่น เว็บเพจ รายงานประจำปี เป็นต้น

๓. การประสานงานและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ อาสาสมัคร และนักวิชาการต่างชาติด้านเอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง การเดินทาง ที่พำนักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นระหว่างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และประสานงานและอำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการพำนักในต่างประเทศ เป็นภาระความรับผิดชอบของงานวิเทศสัมพันธ์

๔. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการกับองค์กรเครือข่ายระดับนานาชาติตามความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชน เช่น การขอความอนุเคราะห์ทำเอกสาร ในส่วนนี้จะให้งานวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ

๕. ในกรณีที่เป็นงานส่วนรวม ให้นักวิเทศสัมพันธ์ทั้งหมดช่วยกันทำ เช่น งานแปลรายงานประจำปี งานรับรองอาคันตุกะต่างประเทศ เป็นต้น

๖. การเตรียมการเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหาร เกี่ยวกับการจัดทำกำหนดการนัดหมาย หนังสือเดินทาง   วีซ่า  ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่

๗. การดำเนินการเรื่องหนังสือเดินทาง และวีซ่าให้ชาวต่างประเทศ การต้อนรับ การจัดเลี้ยงรับรองการอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติ

๘. การปฐมนิเทศให้แก่ชาวต่างประเทศ ที่มาปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ และการปฐมนิเทศให้ข้าราชการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

๙. การจัดทำรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศ

๑๐. การจัดทำเอกสาร ข้อมูล ข่าวสาร และสื่อต่างๆสำหรับการเผยแพร่กิจการของมหาวิทยาลัยฯแก่ชาวต่างประเทศ

๑๑. ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

๑๒. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในกรณที่อธิการบดีได้เห็นชอบ หรือสั่งการในเรื่องดังกล่าวไว้แล้วและหรือในกรณีที่เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับซึ่ง ได้กำหนดไว้แล้วในด้านแผนงานและงบประมาณและด้านวิเทศสัมพันธ์

๑๓. การจัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อติดต่อขอความร่วมมือจากต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการตามแผนหรือโครงการนั้นๆ

๑๔. การวิเคราะห์เอกสารจากต่างประเทศ การแปล การโต้ตอบหนังสือและการประสานงานโครงการต่างๆกับต่างประเทศ

๑๕. การดำเนินการเกี่ยวกับทุนรัฐบาลของต่างประเทศ และองค์กรต่างประเทศ

๑๖. การจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงกับต่างประเทศ

๑๗. การติดตามและประเมินผลการไปราชการ การไปศึกษาต่อ การดูงาน และการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

๑๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

๑๙.  พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

๑๙.๑. การประกันคุณภาพการศึกษา (ISO, SAR,สมศ)

๑๙.๒. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๑๙.๓. การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

๑๙.๔. ดำเนินกิจกรรม ๗ ส

๑๙.๕.  การทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงาน

๑๙.๖. การจัดการความรู้ (KM)

๒๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย