การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนงานวิจัยและนวัตกรรมกับตัวแทนจาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนจาก University of Fukui :  Prof.Dr.Shuichi Tanoe และ Mr.Atsuya Sakamoto  เดินทางมาเยือน มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 7 กันยายน 2562 เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, รศ.ดร.ณรงศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมให้การต้อนรับในวันที่ 26 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มทร.อีสาน ต้อนรับคณะผู้แทนจากเกาหลีใต้ เตรียมสานต่อความร่วมมือทางศิลปกรรมศาสตร์ในอนาคต

มทร.อีสาน ต้อนรับคณะผู้แทนจากเกาหลีใต้ เตรียมสานต่อความร่วมมือทางศิลปกรรมศาสตร์ในอนาคต

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 มทร.อีสาน ให้การต้อนรับคณะตัวแทนและนักศึกษาจาก Silla University  สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 20 คน ในการเดินทางมาร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมการประชุม โดยนักศึกษาจาก Silla University  ได้ทำแสดง cover dance และได้เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้มีการหารือการพัฒนาบุคลากรด้านศิลปกรรมศาสตร์ร่วมสมัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร โดยเฉพาะด้านอาจารย์สอนภาษาเกาหลี และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มทร.อีสาน กับ Silla University

       

       

        

 

 

 

 

 

 

มทร.อีสาน ร่วมมือกับศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน

มทร.อีสาน ร่วมมือกับศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน เตรียมตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนแบบอินเตอร์เน็ต การอมรมวิชาชีพครูภาษาจีน และหลักสูตรอื่นๆ . เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีและผู้เกี่ยวข้อง จาก มทร.อีสาน ร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมี Mr.Zhao Guoxiang ผู้อำนวยการศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน และ นางสาวพรณิชา ธนาพรภัทร์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยการสอน ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานกิจการสภา มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมีการหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเตอร์เน็ต การอบรมครูสอนภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล และหลักสูตรที่ทำความร่วมมือกับประเทศจีน ซึ่งสืบเนื่องมาจากความร่วมมือในโครงการ ยกระดับสมรรถนะนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา กำลังแรงงานในพื้นที่ให้เป็นเลิศด้านภาษาจีน และการศึกษาทางไกล สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      

     

     

     

 

 

รับมอบอาจารย์สอนภาษาจีน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไตรภาคี (MOA)

รับมอบอาจารย์สอนภาษาจีน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไตรภาคี (MOA)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการไตรภาคี (MOA) ระหว่าง มทร.อีสาน, Lanzhou Jiaotong University และ TAKAWA   Railway Enterprise development holding limited (TREDH) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง 3 สถาบัน  ทาง Lanzhou Jiaotong University จึงได้จัดหาอาจารย์สอนภาษาจีนมาปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ มทร.อีสาน 5 ราย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. Miss Wei  Yaping          มทร.อีสาน ขอนแก่น

2. Miss Mi    Yali                มทร.อีสาน ขอนแก่น

3. Miss Gao  Tengfei          มทร.อีสาน นครราชสีมา

4. Miss Gao   Shanshan     มทร.อีสาน นครราชสีมา

5.  Miss Zhang  Yalin         มทร.อีสาน นครราชสีมา

และเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีพิธีรับมอบอาจารย์จีนอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมแคแสด ตึกสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ  การค้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบครูจีน ในครั้งนี้

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศิลปกรรมและออกแบบ มทร.อีสาน MOU มหาวิทยาลัยชิลล่า

คณะศิลปกรรมและออกแบบ มทร.อีสาน ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยชิลล่าโดยเน้นความร่วมมือด้านศิลปะ วันที่ 6-11 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี และอาจารย์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปยังประเทศเกาหลี เพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชิลล่า โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์และการออกแบบให้สอดคล้องกับวิชาชีพและความเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์จริง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ของอาจารย์และนักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบัน อีกทั้งมีการทำวิจัยในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันในอนาคต