การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนงานวิจัยและนวัตกรรมกับตัวแทนจาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนจาก University of Fukui :  Prof.Dr.Shuichi Tanoe และ Mr.Atsuya Sakamoto  เดินทางมาเยือน มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 7 กันยายน 2562 เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, รศ.ดร.ณรงศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมให้การต้อนรับในวันที่ 26 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา