รับมอบอาจารย์สอนภาษาจีน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไตรภาคี (MOA)

รับมอบอาจารย์สอนภาษาจีน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไตรภาคี (MOA)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการไตรภาคี (MOA) ระหว่าง มทร.อีสาน, Lanzhou Jiaotong University และ TAKAWA   Railway Enterprise development holding limited (TREDH) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง 3 สถาบัน  ทาง Lanzhou Jiaotong University จึงได้จัดหาอาจารย์สอนภาษาจีนมาปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ มทร.อีสาน 5 ราย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. Miss Wei  Yaping          มทร.อีสาน ขอนแก่น

2. Miss Mi    Yali                มทร.อีสาน ขอนแก่น

3. Miss Gao  Tengfei          มทร.อีสาน นครราชสีมา

4. Miss Gao   Shanshan     มทร.อีสาน นครราชสีมา

5.  Miss Zhang  Yalin         มทร.อีสาน นครราชสีมา

และเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีพิธีรับมอบอาจารย์จีนอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมแคแสด ตึกสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ  การค้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบครูจีน ในครั้งนี้