คณะศิลปกรรมและออกแบบ มทร.อีสาน MOU มหาวิทยาลัยชิลล่า

คณะศิลปกรรมและออกแบบ มทร.อีสาน ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยชิลล่าโดยเน้นความร่วมมือด้านศิลปะ วันที่ 6-11 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี และอาจารย์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปยังประเทศเกาหลี เพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชิลล่า โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์และการออกแบบให้สอดคล้องกับวิชาชีพและความเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์จริง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ของอาจารย์และนักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบัน อีกทั้งมีการทำวิจัยในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันในอนาคต